Geneza powstania Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa jest interdyscyplinarną specjalnością naukowo-badawczą, której zasadniczym obszarem aktywności jest opracowywanie, doskonalenie i upowszechnianie metod, technologii i środków skutecznej ochrony ludności, środowiska naturalnego i dóbr cywilizacji przed różnorodnymi zagrożeniami.

elektrownia mInżynieria bezpieczeństwa powstała w latach pięćdziesiątych XX wieku z potrzeby rozwiązywania problemów wynikających z zagrożenia bezpieczeństwa spowodowanego rozwijającą się energetyką jądrową, a także ochrony astronautów przed niebezpieczeństwami podczas lotów kosmicznych. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci specjalność ta stała się samodzielną dyscypliną nauki. Zakres zainteresowań inżynierii bezpieczeństwa nie ogranicza się oczywiście do energetyki jądrowej oraz astronautyki. W chwili obecnej praktycznie obejmuje wszystkie obszary działalności technicznej. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić przemysł chemiczny, transport, w tym wytwarzanie i eksploatację samolotów, pojazdów szynowych, samochodów, statków, infrastruktury transportowej, a także przemysł wydobywczy, energetykę konwencjonalną i budownictwo. Oprócz ogromnego znaczenia w technice godna podkreślenia jest wielka rola inżynierii bezpieczeństwa w procesie zmniejszania negatywnych skutków zagrożeń naturalnych, takich jak: trzęsienia ziemi, huragany, lawiny, powodzie oraz ubocznych oddziaływań cywilizacji, wynikających z przestępczej działalności człowieka, np. w wyniku działań terrorystycznych i aktów sabotażu.

laser security mDoświadczenia Wojskowej Akademii Technicznej wyniesione z udziału w organizacjach realizujących zadania związane z inżynierią bezpieczeństwa między innymi takich jak: Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Bezpieczeństwa, a także potrzeba konsolidacji działań wydziałowych specjalistycznych laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz Centrów Doskonałości powołanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doprowadziła do utworzenia w WAT Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa – CIB WAT.

W dniu 26 maja 2011 r. z inicjatywy Rektora WAT, Senat Wojskowej Akademii Technicznej przyjął uchwałę nr 166/II/2011 w której wydał zgodę na utworzenie międzywydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej” oraz pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Rektora założenia działania CIB WAT.

Uchwała dała „zielone światło” na rozpoczęcie prac ukierunkowanych na utworzenie CIB WAT.

Strona główna » Informacje » Geneza powstania