Informacje o Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa

Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej (CIB WAT) jest jednostką międzywydziałową powołaną do inicjowania, organizowania i koordynowania działalności naukowo-badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej w zakresie technologii na rzecz bezpieczeństwa. W Centrum prowadzone są również prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe z różnymi instytucjami naukowymi i przemysłowymi w ramach konsorcjów zadaniowych.

wydzialy

Działalność CIB jest koordynowana przez tzw. Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą:

  • Przewodniczący: Prorektor ds. Naukowych,
  • Sekretarz: Kierownik Zespołu Analiz i Ekspertyz,
  • Członkowie: kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych WAT oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju.

W ramach CIB WAT działa również Rada Naukowa. Pełni ona rolę organu opiniująco-doradczego sprawującego kontrolę nad pracami Komitetu Sterującego. Rada Naukowa powoływana jest przez Rektora i działa na podstawie zatwierdzonego przez niego regulaminu. W skład Rady, na zasadach dobrowolności, wchodzą przedstawiciele WAT, instytucji państwowych, cywilni i mundurowi przedstawiciele środowiska naukowego i przemysłowego oraz zaproszeni eksperci.

Centrum tworzą laboratoria i zespoły badawcze pochodzące z różnych jednostek organizacyjnych Akademii, w szczególności specjalistyczne wojskowe laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Centra Doskonałości powołane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

cib1

Doświadczenia i kompetencje zespołów badawczych skupionych w Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa WAT wraz ze współpracującymi z tymi zespołami naukowcami z innych ośrodków naukowo-badawczych, a także przedstawicielami środowisk przemysłowych i administracyjnych, stanowią profesjonalną płaszczyznę realizacji ambitnych programów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa.

Strona główna » Informacje » Informacje ogólne