Obszary działalności – priorytety naukowo-badawcze

Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych Centrum obejmują następujące priorytety:

 • materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa,
 • sensory do systemów monitorowania bezpieczeństwa,
 • systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych,
 • systemy zarządzania bezpieczeństwem,
 • bezpieczeństwo systemów informacyjnych w cyberprzestrzeni

Materiały, podzespoły i struktury do systemów bezpieczeństwa

materialy

Celem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych jest opracowanie specjalizowanych materiałów, podzespołów i struktur przeznaczonych do systemów bezpieczeństwa. Badania dotyczą między innymi materiałów i konstrukcji osłon przed działaniem czynników rażących (uderzeniowych, radiacyjnych, chemicznych, biologicznych, termicznych) oraz materiałów i środków maskowania jak i pozoracji w zakresie widzialnym, termalnym i radiolokacyjnym. W obszarze nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych dla systemów bezpieczeństwa prowadzone są prace nad stalami i stopami specjalnymi, materiałami kompozytowymi, intermetalami, materiałami nanokrystalicznymi, monokrystalicznymi, ciekłokrystalicznymi oraz amorficznymi, a także nad materiałami „inteligentnymi”. Podjęte zostały również prace nad nowoczesnymi materiałami wysokoenergetycznymi, obejmującymi między innymi mało wrażliwe materiały wybuchowe, materiały inicjujące pobudzane laserowo, materiały miotające o programowalnym spalaniu, paliwa rakietowe do macierzowych silników rakietowych. Rozwijane są również metody analizy i niszczenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych, w tym ekologiczne metody utylizacji amunicji.

Prowadzone są również prace nad systemami bezzałogowymi, w tym platformami naziemno-wodnymi i powietrznymi wykorzystywanymi w sytuacjach kryzysowych. Ponadto realizowane są badania nad systemami naprowadzania i przenoszenia głowic bojowych.

Sensory do systemów monitoringu bezpieczeństwa

lidary sensory

Prace badawcze obejmują zagadnienia analizy, projektowania, wykonania i integracji czujników stosowanych w systemach monitorowania bezpieczeństwa. W głównym obszarze zainteresowań znajdują się czujniki radarowe (aktywne i pasywne pasm VHF ÷ mm), optoelektroniczne (aktywne i pasywne pasm UV ÷ IR), akustyczne (pasywne i aktywne) oraz magnetyczne.
W zakresie technologii radarowych najważniejszymi zagadnieniami naukowo-badawczymi są problemy modelowania środowiska propagacji, przetwarzania informacji w systemach radarowych, opracowanie systemów nadawczo-odbiorczych na ciele stałym, badania zintegrowanych systemów antenowych oraz specjalne zastosowania radarów (np. systemy SAR).

Prace badawcze nad czujnikami optoelektronicznymi do monitoringu bezpieczeństwa dotyczą macierzy detekcyjnych do kamer termowizyjnych IV generacji, multispektralnych systemów zobrazowania i przekazu informacji, pasywnych, odpornych na zakłócenia termalne systemów wykrywających, ostrzegających, śledzących i naprowadzających, laserowych aktywnych systemów zakłócających oraz układów do zdalnej detekcji skażeń chemicznych i biologicznych.

W zakresie zintegrowanych, wieloczujnikowych systemów rozpoznania i identyfikacji prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w zakresie systemów rozpoznania i identyfikacji obiektów o niskiej skutecznej powierzchni rozproszenia, systemów rozpoznania i identyfikacji niebezpiecznych substancji, systemów wykrywania min i improwizowanych ładunków wybuchowych – IED, systemów rozpoznania, identyfikacji i walki elektronicznej przystosowanych do przenoszenia przez platformy bezzałogowe, a także urządzeń biometrycznych stosowanych do ochrony obiektów i informacji.

Celem nadrzędnym prac realizowanych w tym obszarze jest rozwój technologii, które usprawnią wszystkie fazy procesu kierowania i dowodzenia (tj. obserwacji, orientacji, decyzji i działania) ukierunkowane na interoperacyjność, mobilność, elastyczność i precyzję. Dominacja internetu i technologii internetowych oraz powstanie sieci informacyjnych pozwalających na integrację systemów komunikacji na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym umożliwi efektywne wdrażanie idei sieciocentryczności.

Systemy wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych

sytuacje kryzysowe

Priorytet obejmuje prace badawcze w zakresie systemów wczesnego ostrzegania o sytuacjach kryzysowych (klęskach żywiołowych, katastrofach przemysłowych, zagrożeniach militarnych, terrorystycznych i porządku publicznego oraz zagrożeniach infrastruktury informatycznej, energetycznej, finansowej i przemysłowej), a także problematykę integracji systemów wczesnego ostrzegania z systemami reagowania kryzysowego, systemami kierowania oraz dowodzenia. Ponadto w obszarze tym rozwijane są metody monitoringu, oceny bezpieczeństwa pracy oraz określania pozostającego czasu eksploatacji elementów i struktur instalacji energetycznych, ciepłowniczych, hydrotechnicznych, chemicznych i petrochemicznych, a także metody diagnozowania stanu technicznego układów inżynierskich (nieniszczące wykrywanie defektów materiałowych, metody modelowania i identyfikacji układów technicznych, inteligentne metody monitorowania stanu technicznego).

Prowadzone są również prace dotyczące procedur projektowania urbanistycznego, architektonicznego oraz konstrukcyjnego budynków publicznych w aspekcie ich bezpieczeństwa i metod usuwania katastrofalnych skutków awarii.

Systemy zarządzania bezpieczeństwem

symulacje

Podstawowe cele naukowo-badawcze w tym obszarze obejmują:

 • gromadzenie wiedzy na temat zagrożeń i obiektów wymagających ochrony,
 • ustalenie programów prewencji w zakresie medycyny, ochrony środowiska i zabezpieczenia niezbędnych środków,
 • stworzenie systemów wspomagających usuwanie sytuacji kryzysowych.

Główne kierunki prac wdrożeniowych dotyczą między innymi rozwoju środków łączności dla systemów zarządzania bezpieczeństwem, w tym opracowanie bezpiecznego, samoadaptacyjnego systemu łączności, dowodzenia (kierowania), orientacji przestrzennej i lokalizacji dla ratownictwa, żołnierzy i oddziałów antyterrorystycznych. Prowadzone są również prace nad rozwojem polskiego środowiska programowego klasy GIS do tworzenia zautomatyzowanych systemów kierowania ratownictwem i zarządzania kryzysowego oraz oprogramowania użytkowego dla zautomatyzowanych stanowisk kierowania hierarchicznego, zintegrowanego systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Ważnym obszarem badawczym jest integracja rozproszonych systemów modelowania i symulacji w procesie szkolenia oraz kierowania i dowodzenia. Do istotnych zagadnień badawczo-projektowych należy opracowanie zintegrowanego systemu komputerowego wspomagania doskonalenia zawodowego osób funkcyjnych stanowisk kierowania hierarchicznego systemu ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej.

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych w cyberprzestrzeni

telekomunikacja

Celem priorytetu jest opracowanie kompleksowych mechanizmów zabezpieczania informacji przesyłanych w przewodowych i bezprzewodowych sieciach teleinformatycznych, stanowiących element każdego systemu informacyjnego. Wymagania dotyczące interoperacyjności oraz kompatybilności stosowanych rozwiązań wymuszają również opracowanie zasad bezpiecznej transmisji informacji na styku systemów heterogenicznych. Wyniki prowadzonych analiz powinny być zastosowane do opracowania kryteriów, według których należy stosować dostępne techniki zabezpieczenia przesyłanych danych w systemach informacyjnych. W rezultacie prace te powinny prowadzić do:

 • opracowania narodowego algorytmu kryptograficznego,
 • opracowania mechanizmów szyfrowania informacji i transmisji,
 • opracowania zasad doboru protokołów komunikacyjnych (transmisyjnych) i architektury bezpieczeństwa z uwzględnieniem tych protokołów oraz wymagań na interoperacyjność rozwiązań,
 • oceny i weryfikacji istniejących protokołów bezpieczeństwa pod względem odporności na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne,
 • oceny i weryfikacji zawansowanych technik modulacji pod względem bezpiecznej transmisji danych,
 • opracowania technik zabezpieczenia przed ulotem informacji,
 • oceny i weryfikacji metod kodowania w komunikacji wąskopasmowej i szerokopasmowej pod względem bezpiecznej transmisji danych.
Strona główna » Informacje » Obszary działalności